Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door MM Jobs. MM Jobs is statutair gevestigd te Roermond en houdt kantoor te Roermond aan de Bredeweg 12. MM Jobs is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 71271430.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. MM Jobs behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.
Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan MM Jobs of haar licentiegevers. MM Jobs verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die MM Jobs via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MM Jobs, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van MM Jobs geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door MM Jobs en hierbij een link naar de website van MM Jobs wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan MM Jobs er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan MM Jobs instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. MM Jobs sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van MM Jobs.
MM Jobs is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt MM Jobs zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

MM Jobs gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Het is niet toegestaan om deze te gebruiken op een manier die MM Jobs, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.
Onverminderd haar overige rechten behoudt MM Jobs zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens MM Jobs of derden.